Cancer Communications
indexed by SCI
BMC

Aug. 2010; Volume 29 Issue 8
English Content

Perspective/Review
Overview of clinical trials for nasopharyngeal carcinoma(in the English literature)
Anne W.M. Lee
[ PDF Full-text  2391 ]     [ PubMed ]
Antiangiogenic therapy: a novel approach to overcome tumor hypoxia
Fang Peng, Ming Chen
[ PDF Full-text  2569 ]     [ PubMed ]
Original Article
Detection of nasopharyngeal carcinoma using surface-enhanced laser desorption and ionization mass spectrometry profiles of the serum proteome
Su-Mei Cao, Jie-Kai Yu, Qiu-Yan Chen, Ning-Wei Li, Yan-Qun Xiang, Chao-Nan Qian, Xun Hu , Chang-Qing Zhang, Dan Xie, Xiang Guo
[ PDF Full-text  2122 ]     [ PubMed ]
Functional paragangliomas of the urinary bladder: a report of 9 cases
Jian-Hua Deng , Han-Zhong Li, Yu-Shi Zhang , Guang-Hua Liu
[ PDF Full-text  2367 ]     [ PubMed ]
The expression of hepatitis B virus surface antigen in 120 Hodgkin’s lymphoma patients
Miao-Zhen Qiu , Dan-Yun Ruan , Zhi-Qiang Wang, Hui-Yan Luo , Kai-Yuan Teng, Zhong-Jun Xia, Yue Lu , Hui-Qiang Huang, Wen-Qi Jiang , Rui-Hua Xu
[ PDF Full-text  3820 ]     [ PubMed ]
Rosiglitazone enhances 5-fluorouracil-induced cell growth inhibition in hepatocellular carcinoma cell line Hep3B
Liang-Qi Cao, Zi-Li Shao , He-Ping Peng, Jian-Bin Xiao, Ting Xia
[ PDF Full-text  1677 ]     [ PubMed ]
Comparison of transthoracic and transabdominal surgical approaches for the treatment of adenocarcinoma of the cardia
Bin Zheng, Ying-Bo Chen, Yi Hu, Jun-Ye Wang, Zhi-Wei Zhou , Jian-Hua Fu
[ PDF Full-text  1638 ]     [ PubMed ]
Inhibitory effect of S-adenosylmethionine on the growth of human gastric cancer cells in vivo and in vitro
Ye Zhao , Jian-Sheng Li, Ming-Zhou Guo, Bai-Sui Feng , Jin-Ping Zhang
[ PDF Full-text  1980 ]     [ PubMed ]
Correlation analysis between loss of heterozygosity at chromosome 18q and prognosis in the stage-II colon cancer patients
Wei Wang , Yuan-Fang Li, Xiao-Wei Sun, Gong Chen, You-Qing Zhan, Chun-Yu Huang, De-Sen Wan, Zhi-Zhong Pan, Zhi-Wei Zhou
[ PDF Full-text  1711 ]     [ PubMed ]
Technology and Method
CT-guided needle biopsy through mandibular area for the diagnosis of nasopharyngeal carcinoma in the parapharyngeal space
Yong Su, Chong Zhao, Wen-Jie Li, Xue-Ying Deng, Rui-Fang Zeng, Nian-Ji Cui, Tai-Xiang Lu
[ PDF Full-text  1872 ]     [ PubMed ]
CJC Wechat 微信公众号

CJC触屏版


 

Editorial Manager


CC adopts Editorial Manager to manage its submissions from Dec.18, 2014
 

 

Reference style for  

 EndNote,
 Reference ManagerEditorial Manager


 

Year:

 

Month:

Advanced search

Subscription


CJC is now published by BioMed Central

© Chinese Journal of Cancer

Sun Yat-sen University Cancer Center

651 Dongfeng Road East, Guangzhou 510060, P. R. China