Cancer Communications
indexed by SCI
BMC

Jul. 2010; Volume 29 Issue 7
English Content

Original Article
Comparative study on anti-tumor immune response of autologous cytokine-induced killer (CIK) cells, dendritic cells-CIK (DC-CIK), and semi-allogeneic DC-CIK
Qi-Jing Wang, Hui Wang , Ke Pan, Yong-Qiang Li , Li-Xi Huang, Shi-Ping Chen , Jia He, Miao-La Ke , Jing-Jing Zhao, Jian-Jun Li, Jian-Cong Sun , Xiao-Ting Liang, Hai-Qing Ma, Yi-Bing Chen , Jian-Chuan Xia
[ PDF Full-text  12200 ]     [ PubMed ]
Correlations of P21-activated kinase 1 expression to clinicopathological features of gastric carcinoma and patients’ prognosis
Juan-Xia Wang, Yong-Ning Zhou, Shao-Jing Zou , Tao-Wen Ren , Zhi-Yi Zhang
[ PDF Full-text  2157 ]     [ PubMed ]
A novel sesquiterpene Hirsutanol A induces autophagical cell death in human hepatocellular carcinoma cells by increasing reactive oxygen species
Fen Yang, You-Heng Gao, Ke-Wei Wu , Rong Deng, Dan-Dan Li, Zhi-Xiong Wei , Shan Jiang , Xiao-Qi Wu, Gong-Kan Feng, Hou-Jin Li, Xiao-Feng Zhu
[ PDF Full-text  2296 ]     [ PubMed ]
Establishment and biological characteristics of oxaliplatin-resistant human colon cancer cell lines
Zhen Liu, Meng Qiu , Qiu-Lin Tang, Ming Liu , Nan Lang, Feng Bi
[ PDF Full-text  11542 ]     [ PubMed ]
The clinical value of adjuvant radiotherapy in patients with early stage breast cancer with 1 to 3 positive lymph nodes after mastectomy
San-Gang Wu , Zhen-Yu He , Feng-Yan Li, Jun-Jie Wang , Jun Guo, Qin Lin, Xun-Xing Guan
[ PDF Full-text  4767 ]     [ PubMed ]
Low dosage 5-fluorouracil increases the transfection efficiency of Ad/VEGF-A in mouse lung carcinoma cell line LA795 and inhibits tumor growth
Feng Wang , Hui-Ming Li, Xia-Fang Chen, Kuang-Cheng Xie, Qian Huang
[ PDF Full-text  2299 ]     [ PubMed ]
Polymorphic catechol-O-methyltransferase gene, soy isoflavone intake and breast cancer in postmenopausal women: a case-control study
Qiong Wang , Yuan-Ping Wang, Jia-Yuan Li, Ping Yuan , Fei Yang , Hui Li
[ PDF Full-text  4928 ]     [ PubMed ]
Expression of Bmi-1 gene in esophageal carcinoma cell EC9706 and its effect on cell cycle, apoptosis and migration
Ju-Feng Wang , Ying Liu , Wen-Jing Liu , Su-Ying He
[ PDF Full-text  4833 ]     [ PubMed ]
Review
TMSG-1 and its roles in tumor biology
Xiao-Yan Xu , Fei Pei , Jiang-Feng You
[ PDF Full-text  1757 ]     [ PubMed ]
Case Research
Comparative study on imaging and pathological features of elastofibroma dorsi
Zhen-Hua Gao , Ling Ma , Da-Wei Liu , Huai-Fu Deng , Quan-Fei Meng
[ PDF Full-text  2039 ]     [ PubMed ]
CC Wechat 微信公众号

 

Editorial Manager


CC adopts Editorial Manager to manage its submissions from Dec.18, 2014
 

 

Reference style for  

 EndNote,
 Reference ManagerEditorial Manager


 

Year:

 

Month:

Advanced search

Subscription


CJC is now published by BioMed Central

© Chinese Journal of Cancer

Sun Yat-sen University Cancer Center

651 Dongfeng Road East, Guangzhou 510060, P. R. China