Chinese Journal of Cancerindexed by SCI
《癌症》杂志
BMC

About the cover

pISSN: 1000-467X

eISSN: 1944-446X

CN: 44-1195/R

 

View OnlineFirst Articles

New articles accepted recently

View Current Issue

Volume 35 Issue 4

Browse Past Issues

From January 2002


1 Secular trend analysis of lung cancer incidence in Sihui city, China between 1987 and 2011
     Jin-Lin Du, Xiao Lin, Li-Fang Zhang, Yan-Hua Li, Shang-Hang Xie, Meng-Jie Yang, Jie Guo, Er-Hong Lin, Qing Liu, Ming-Huang Hong, Qi-Hong Huang, Zheng-Er Liao and Su-Mei Cao
     [ Abstract ] [ PDF Full-text ] [ PubMed]   2015-8   Downloaded: 1077
2 Elevated peripheral blood lymphocyte-to-monocyte ratio predicts a favorable prognosis in the patients with metastatic nasopharyngeal carcinoma
     Rou Jiang, Xiu-Yu Cai, Zhong-Han Yang, Yue Yan, Xiong Zou, Ling Guo, Rui Sun, Dong-Hua Luo, Qiu-Yan Chen, Pei-Yu Huang, Yan-Qun Xiang, Xing Lu, Lin Wang, Wei-Xiong Xia, Hai-Qiang Mai and Ming-Yuan Chen
     [ Abstract ] [ PDF Full-text ] [ PubMed]   2015-6   Downloaded: 1296
3 Hepatitis B virus reactivation and hepatitis in diffuse large B-cell lymphoma patients with resolved hepatitis B receiving rituximab-containing chemotherapy: risk factors and survival
     Kai-Lin Chen, Jie Chen, Hui-Lan Rao, Ying Guo, Hui-Qiang Huang, Liang Zhang, Jian-Yong Shao, Tong-Yu Lin, Wen-Qi Jiang, De-Hui Zou, Li-Yang Hu, Michael Lucas Wirian and Qing-Qing Cai
     [ Abstract ] [ PDF Full-text ] [ PubMed]   2015-5   Downloaded: 1114
4 Pharmacogenomics of EGFR-targeted therapies in non-small cell lung cancer: EGFR and beyond
     Christopher Delaney,Samuel Frank and R Stephanie Huang
     [ Abstract ] [ PDF Full-text ] [ PubMed]   2015-4   Downloaded: 1488
5 ATP-binding cassette subfamily B member 1 (ABCB1) and subfamily C member 10 (ABCC10) are not primary resistance factors for cabazitaxel
     Rishil J Kathawala, Yi-Jun Wang, Suneet Shukla, Yun-Kai Zhang, Saeed Alqahtani, Amal Kaddoumi, Suresh V Ambudkar, Charles R Ashby and Zhe-Sheng Chen
     [ Abstract ] [ PDF Full-text ] [ PubMed]   2015-3   Downloaded: 1079
    more recently cited papers...


1 Recent progress in nanotechnology for cancer therapy
     Mu-Fei Tang, Lei Lei, Sheng-Rong Guo, Wen-Lin Huang
     [ Abstract ] [ PDF Full-text ] [ PubMed]   2010-9   Downloaded: 11461
2 Clinical implications of hedgehog signaling pathway inhibitors
     Hailan Liu, Dongsheng Gu, Jingwu Xie
     [ Abstract ] [ PDF Full-text ] [ PubMed]   2011-1   Downloaded: 10744
3 Breast cancer resistance protein (BCRP/ABCG2): its role in multidrug resistance and regulation of its gene expression
     Takeo Nakanishi, Douglas D. Ross
     [ Abstract ] [ PDF Full-text ] [ PubMed]   2012-2   Downloaded: 10476
4 Esophageal cancer: diagnosis and management
     Steven H. Lin, Joe Y. Chan
     [ Abstract ] [ PDF Full-text ] [ PubMed]   2010-10   Downloaded: 9813
5 Prognosis of 980 patients with gastric cancer after surgical resection
     Wei Wang, Yuan-Fang Li, Xiao-Wei Sun, Ying-Bo Chen, Wei Li, Da-Zhi Xu, Xuan-Xiang Guan, Chun-Yu Huang, You-Qing Zhan, Zhi-Wei Zhou
     [ Abstract ] [ PDF Full-text ] [ PubMed]   2010-11   Downloaded: 9660